Blue Flower

Публична покана с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА
Петък, 13 Януари 2017г. 17:30ч.

"Тисина" ООД изпълнява проект Подобряване на производствения процес в ТИСИНА ООД по процедура№ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Във връзка с реализацията на проектните дейности, фирмата провежда процедура за избор с Публична покана с предмет:

"Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА -Оптико-емисионен анализатор на сплави - 1 бр., Твърдомер по Бринел - 1 бр., Машина за якостни изпитания на материали - 1 бр. и Ръчна шлифовъчна и полираща машина - 1 бр."


Тръжната документация може да бъде видяна ТУК"

 

Публична покана с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА с обособени позиции
Петък, 09 Декември 2016г. 14:59ч.

"Тисина" ООД изпълнява проект Подобряване на производствения процес в ТИСИНА ООД по процедура№ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Във връзка с реализацията на проектните дейности, фирмата провежда процедура за избор с Публична покана с предмет:

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА с обособени позиции: Обособена позиция 1: Стругов обработващ център - 1 бр. Обособена позиция 2: Оптико-емисионен анализатор на сплави - 1 бр., Твърдомер по Бринел - 1 бр., Машина за якостни изпитания на материали - 1 бр. и Ръчна шлифовъчна и полираща машина - 1 бр. Обособена позиция 3: Барабанна дробометна машина - 1 бр. Обособена позиция 4: Газокар.- 1 бр.


Тръжната документация може да бъде видяна ТУК"

 
„ТИСИНА“ ООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ

„ТИСИНА“ ООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0122-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.....Вижте цялото съдържание на документа

 
Успешно изпълнен проект по „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”    

„ТИСИНА” ООД успешно изпълни проект 2TMM-02-195 (BG161PO003-2.1.06-0277-C0001)/26.04.2013 „Инвестиции в технологично обновление и разширяване дейността на Тисина ЕООД“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.....Вижте цялото съдържание на документа

 

 
Признание

На 10.12.2010 г. Българската браншова камара машиностроене и Съюза на леярите в България наградиха управителя на фирмата с приза "Леяр на 2010 година" за голямата производителност на личния състав от фирмата.

 

Успешно изпълнен проект по „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” PDF Печат

„ТИСИНА” ООД успешно изпълни проект 2TMM-02-195 (BG161PO003-2.1.06-0277-C0001)/26.04.2013 „Инвестиции в технологично обновление и разширяване дейността на Тисина ЕООД“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.....Вижте цялото съдържание на документа

Публична покана с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА.

 

"Тисина" ООД изпълнява проект Подобряване на производствения процес в ТИСИНА ООД по процедура№ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Във връзка с реализацията на проектните дейности, фирмата провежда процедура за избор с Публична покана с предмет:

"Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА -Оптико-емисионен анализатор на сплави - 1 бр., Твърдомер по Бринел - 1 бр., Машина за якостни изпитания на материали - 1 бр. и Ръчна шлифовъчна и полираща машина - 1 бр."

 

Тръжната документация може да бъде видяна ТУК"