Blue Flower

ТИСИНА ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.040-0081-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Вижте цялото съдържание на документа

 

 

„ТИСИНА” ООД успешно изпълни проект 2TMM-02-195 (BG161PO003-2.1.06-0277-C0001)/26.04.2013 „Инвестиции в технологично обновление и разширяване дейността на Тисина ЕООД“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.....Вижте цялото съдържание на документа

 

„ТИСИНА” ООД успешно изпълни проект 2TMM-02-195 (BG161PO003-2.1.06-0277-C0001)/26.04.2013 „Инвестиции в технологично обновление и разширяване дейността на Тисина ЕООД“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.....Вижте цялото съдържание на документа

„ТИСИНА“ ООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0122-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.....Вижте цялото съдържание на документа

На 10.12.2010 г. Българската браншова камара машиностроене и Съюза на леярите в България наградиха управителя на фирмата с приза "Леяр на 2010 година" за голямата производителност на личния състав от фирмата.