Blue Flower

ТИСИНА ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.089-0302-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 Основната цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Основната дейност по проекта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието - бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

 В резултат от изпълнението на процедурата се очаква ТИСИНА ООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

 

Обща стойност на проекта: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 11.10.2021.г.

Край: 11.01.2022 г.

 

ТИСИНА ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.040-0081-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Вижте цялото съдържание на документа

 

 

„ТИСИНА“ ООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0122-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.....Вижте цялото съдържание на документа

„ТИСИНА” ООД успешно изпълни проект 2TMM-02-195 (BG161PO003-2.1.06-0277-C0001)/26.04.2013 „Инвестиции в технологично обновление и разширяване дейността на Тисина ЕООД“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.....Вижте цялото съдържание на документа

 

„ТИСИНА” ООД успешно изпълни проект 2TMM-02-195 (BG161PO003-2.1.06-0277-C0001)/26.04.2013 „Инвестиции в технологично обновление и разширяване дейността на Тисина ЕООД“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.....Вижте цялото съдържание на документа